Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
  Home Møter Årsmøte Årsmelding for 2010

  Årsmelding for 2010


   

  Ofoten slekts- og historielag

  Årsmelding for 2010

  Styret

  Etter årsmøtet 3. mars 2010 har styret hatt følgende sammensetning:

  Leder: Geir Horrigmoe
  Nestleder: Oddmar Fedreheim
  Kasserer: Erik Kimsaas
  Sekretær: Roger Sværd
  Styremedlem: Anne-Marie Flygel
  Varamedlem: Ketil Iversen Bredeli

  Det har i 2010 vært avholdt 8 styremøter, og styret har behandlet 56 saker. I perioden fra 1. januar 2011 og frem til årsmøtet har det vært avholdt 3 styremøter, hvor 24 saker har vært behandlet. I overensstemmelse med tidligere årsmøtevedtak har varamedlem vært innkalt til samtlige styremøter.
   

  Medlemmer

  Ved utgangen av 2009 hadde Ofoten slekts- og historielag 98 medlemmer. Pr. 31. desember 2010 var 88 personer registrert som medlemmer av historielaget. Sent på høsten 2010 fikk laget en del nye medlemmer, som fikk kontingenten registrert for 2011. Totalt omfattet dette 12 personer, som dermed kommer i tillegg til de 88 som betalte kontingenten for 2010.

  Styret har videreført sitt arbeid med å få nye medlemmer i historielaget. Kursene i slektsforskning og andre av lagets aktiviteter er viktige rekrutteringsbaser. Styret mener at potensialet for å øke medlemsmassen ikke er utnyttet. Synliggjøring av lagets virksomhet gjennom avisoppslag, hjemmeside og lignende blir viktig for å nå ut til flere som er interessert i lokalhistorie.

  Landslaget for lokalhistorie

  Ofoten slekts- og historielag er tilsluttet Landslaget fot lokalhistorie (LLH), som er hovedorganisasjon for historielagsbevegelsen i Norge. Omtrent 420 historielag er medlemmer i LLH, disse lagene har i dag til sammen ca. 83 000 registrerte medlemmer. 

  Styrets arbeid

  Styret har i 2010 hatt som sine viktigste prioriteringer å øke aktivitetsnivået i historielaget, synliggjøre lagets virksomhet og øke medlemstallet. Alle disse tre målsetningene har en indre sammenheng. Styret føler at man på disse områdene i løpet av fjoråret har tatt viktige skritt. Ennå gjenstår det imidlertid betydelig innsats før vi føler at vi er der vi bør være som et viktig instrument for innsamling og formidling av vår lokale historie.

  Hjemmesiden

  Etter en lang prosess har styret fått etablert en hjemmeside for historielaget med web-adresse www.ofotslekt.net. Hjemmesiden vil kontinuerlig bli oppdatert og mer informasjon vil bli lagt ut etter hvert. 

  Økonomi

  Regnskapet for 2010 viser at de samlede inntekter utgjorde kr. 17.623,07, hvilket er praktisk talt det samme som for 2009. Kostnadene for 2010 var totalt kr. 7.025,00, noe som er en vesentlig reduksjon i forhold til foregående år. Årets overskudd er på kr. 10.598,07 og representerer en solid forbedring i forhold til 2009 da laget gikk med et mindre regnskapsmessig underskudd. Resultatet er også ca 3.500 kr. bedre enn budsjettert. Styret er fornøyd med den økonomiske driften av historielaget.
   

  Aktivitet

  Ofoten slekts- og historielag har i 2010 lagt bak seg et år med relativt stor aktivitet innenfor både slektsforskning og lokalhistorie. Styret noterer også med tilfredshet at det gjennomgående har vært forholdsvis stor oppslutning om lagets arrangementer. 

  Kurs i slektsforskning

  Historielaget arrangerte vinteren 2010 kurs i slektsforskning, først og fremst myntet på nybegynnere eller de som har relativt liten erfaring med slektsforskning. Kurset gikk over tre kurskvelder og samlet ca. 20 deltagere. Forelesere på kursene har vært Geir Horrigmoe og Esther Fedreheim.

  Det var planlagt et tilsvarende kurs høsten 2010. Kurset måtte imidlertid utsettes og ble gjennomført i januar 2011. 

  Medlemsmøter

  Det har i 2010 vært arrangert følgende medlemsmøter der temaet har vært lokalhistorie eller slektsforskning: 

  18. januar Utbygningen av Nygård kraftanlegg (Roger Sværd)
  3. mars De første idrettsforeninger i Narvik (Geir Horrigmoe)
  14. april Demag-anlegget (Paul Larsen)

  Historiske vandringer

  Ofoten slekts- og historielag har i 2010 arrangert to historiske vandringer for å informere om ulike sider ved vår lokale historie.

  Lørdag 28. august arrangerte historielaget en historisk vandring til Nygård kraftanlegg. Vandringen var en videreføring av den historiske vandring som laget året før arrangerte fra Vassdalen og opp til Store Fiskelausvann på Nygårdsfjellet. Årets vandring fulgte den gamle anleggsveien fra brøytestasjonen til Store Trollvann, videre opp til vannskillet mot Elvekrokdalen og ble avsluttet ved Nygårdsdammen. Guide under vandringen var Roger Sværd.

  Lørdag 12. september arrangerte historielaget i samarbeid med Krigsminnemuseet en historisk vandring til fangeleiren i Beisfjord. Der var det først foredrag ved bestyrer ved Krigsminnemuseet, Ulf Erik Torgersen, og deretter vandring i selve leirområdet.

  Lokalhistoriske prosjekter
  Registrering av ansatte ved Ofotbanen fra 1902
  Registreringen av ansatte ved Ofotbanen er avsluttet. Arbeidet har vært utført av Ketil Bredeli. Styret arbeider med kvalitetssikring av registreringen og planlegger å gjøre dette materialet tilgjengelig på CD.

  Artikler om lokalhistorie
  Medlemmer av Ofoten slekts- og historielag deltar aktivt i innsamling og dokumentasjon av den lokale historien. Resultater av dette arbeidet kommer blant annet til syne gjennom artikler som historielagets medlemmer skriver i ”Årbok for Narvik”, som utgis av Ofoten museum. 

  Kulturminnedagen
  Kulturminnedagen 2010 gikk av stabelen søndag 12. september. Årets tema var ”Nytt liv i gamle minner.” Lokalt ble Kuturminnedagen markert med et arrangement på Tinja, som et samarbeid mellom historielaget og Tinja. 

  Slektsforskerdagen
  Ofoten slekts- og historielag var ansvarlig for den lokale markeringen av Slektsforskerdagen lørdag 30. oktober. I likhet med de foregående år hadde historielaget egen stand på Narvik Storsenter. Nytt av året var at laget arrangerte et åpent møte på Ofoten museum der bestyrer ved Lenvik museum, Kåre Rauø, holdt foredrag med tittelen ”Fra innland til kyst – Samiske og kvenske vandringer 1550-1850.” 

  Mandagskåseriene
  Historielaget har videreført samarbeidet med Ofoten museum om arrangement av de såkalte Mandagskåseriene. I 2009 ble det arrangert 7 kåserier i tiden 1. november – 13. desember.
   

  Planer for 2011

  Styret har utarbeidet en aktivitetskalender med oversikt over historielagets aktiviteter i 2011. Kalenderen er distribuert til medlemmene og lagt ut på lagets hjemmeside.
   

  Narvik, februar 2011 

  Styret i Ofoten slekts- og historielag

            Geir Horrigmoe                            Oddmar Fedreheim                                        Roger Sværd


            Erik Kimsaas                               Anne-Marie Flygel                                           Ketil Iversen Bredeli


   

  Sist oppdatert (tirsdag 20. september 2011 19:03)

   
  Antall på siden nå
  Vi har 17 gjester her nå