Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
  Home Vedtekter

  Vedtekter

  Vedtekter for
  Ofoten slekts- og historielag  §1
  Formål
  Å fremme interessen for slekts- og stedshistorie for Ofoten.

  Å være et fellesorgan for alle slekts- og historieinteresserte enkeltpersoner og grupperinger i dette område.

  Å være et forum  for utvikling av samarbeid mellom historieinteresserte  personer og grupperinger, til offentlige instanser som museer, biblioteker, registre og lignende, samt organisasjonen DIS Norge eller dennes løkalavdelinger.

  Å søke å fremskaffe kilder til samling av slekts- og stedshistorie.

  Å arrangere eller delta i arrangementer av kurs, møter og foredrag om tema av interesse for slekts- og historieinteresserte

  §2
  Organisasjon
  Ofoten Slekts- og Historieloag er en selvstendig, politisk og religiøst nøytral organisasjon.

  Årsmøtet:
  Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av mars måned
  På årsmøtet som legges opp etter vanlige organisasjonsmessige prinsipperskal regnskap, valg og innkomne forslag behandles.
  Alle lagets medlemmer har forslags- og stemmerett. Ingen kan reprentere med mer enn 1-en stemme. Alle avstemninger avgjøres med alminnelig flertall. Ved en eventuell nedleggelse av laget tilføres lagets aktiva Ofoten museum.
  Forslag som ønkes behandlet på årsmøtet må være kommet styret i hende innen 15. februar.
  Innkalling til årsmøtet skal skje med minst 14 dagers varsel på e-post, på lagets hjemmeside og Facebook-side.

  Styre:
  Laget ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, og ett styremedlem som velges på lagets årsmøte. Funksjonstiden er to år. Det velges ett varamedlem til styret med et års funksjonstid. Funksjonstiden er to år. Styret er beslutningsdyktig når minst tre-3 styremedlemmer er tilstede. Årsmøtet velger to revisorer og en vara revisor. Funksjonstiden er ett år. Dessuten velges en valgkomite bestående av to personer for påfølgende år.

  Laget eller dets styre kan velge eller oppnevne grupper eller utvalg for spesielle forhold eller gjøremål.

  §3
  Kontingent
  Kontingenten fastsettes på årsmøtet og skal være tilstrekkelig for at laget kan drive virksomheten etter sin hensikt.

  §4
  Medleskap
  Medlem i Ofoten Slekts-Historielag kan enhver enkeltperson bli som aksepterer lagets formålsparagraf.

  Sist oppdatert (onsdag 06. april 2016 18:13)

   
  Antall på siden nå
  Vi har 22 gjester her nå