Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
  Home Møter Årsmøte Årsmelding 2016

  Årsmelding 2016

  Brukervurdering: / 0
  DårligBest 

  Årsmelding for 2016

  Styret

  Etter årsmøtet 14.3.2016 har styret bestått av

  Leder

  Martin Indregard

  Nestleder

  Trond Blomlie

  Sekretær

  Hilde Berg

  Kasserer

  Erik-Johan Kimsaas

  Styremedlem

  Halvard Larssen

  Arne Blomli

  Varamedlem

  Thor Johnsen

  Det har vært holdt 7 styremøter, og styret har behandla 43 saker. I samsvar med tidligere årsmøtevedtak har varamedlem vært innkalt til samtlige styremøter. Det har i 2016 ikke vært holdt fellesmøter mellom styret og årbokkomiteen.

  Medlemmer

  Ved utgangen av 2016 hadde laget 100 medlemmer, sammenlignet med 106 ved forrige årsskifte. Styret vurderer fortsatt medlemstallet som forholdsvis lavt for en kommune av Narviks størrelse, og mener det er en nødvendig og realistisk oppgave å øke medlemsmassen.

  Møtelokale

  Styret har holdt sine møter i Sjømannskirka, hvor vi betaler for leie av lokalet. I tillegg leier vi også et lagerrom i Sjømannskirka til boklager.

  Landslaget for lokalhistorie

  Ofoten slekts- og historielag er tilslutta Landslaget for lokalhistorie, som er hovedorganisasjonen for historielagsbevegelsen i Norge (LLH). Landslaget har nå ca. 400 medlemslag og nesten 80.000 medlemmer. Lokallaget betalte til sammen kr. 1.320,00 som kontingent til LLH i 2016.

  Landslaget for lokalhistorie mottar refusjon av merverdiavgift fra staten. Momsrefusjonen betales videre til medlemmer av LLH basert på innsendte rapporteringer. Ofoten slekts- og historielag mottok i 2016 kr. 4.670,00 i momsrefusjon fra LLH.

  Andre foreninger

  I styret for Museum Nord Narvik er Geir Horrigmoe medlem og Oddmar Fedreheim varamedlem.

  Styrets arbeid

  Arbeidsnivået i historielaget har i 2016 i store trekk vært som foregående år. Det må fortsatt være en oppgave for laget å aktivisere flere medlemmer til historiske oppgaver som kilderegistrering, skanning, transkribering av kildemateriale, gårds- og slektshistorie, bedriftshistorie, m.m.

  Men allerede i år har styret oppretta ei side for laget på Facebook, som nå har 219 (173) personer i gruppa.

  Styret ser det som sin oppgave at laget skal spre kunnskap om lokalhistorie og trekke lagets medlemmer med i stadig nye aktiviteter som kan bidra til dette. Det er styrets syn at laget fortsatt utvikler seg positivt i så måte.

  Årbok for Narvik

  Ofoten slekts- og historielag ga i årsmøteperioden ut «Årbok for Narvik 2016». Dette var 5. utgivelse av boka i lagets regi. Arbeidet med boka gjøres av en styreoppnevnt årbokkomité, som har bestått av Roger Sværd (leder), Erik-Johan Kimsaas, Harald Harnang, Leif Simonsen, Anton B. Jensen og Jan Rognmo. Styret vil takke komiteen for særdeles godt utført arbeid og ei interessant årbok.

  Salg av årbøker:

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  Totalt

  Årbok 2012

  -

  6

  9

  125

  258

  398

  Årbok 2013

  3

  5

  5

  330

  343

  Årbok 2014

  6

  122

  463

  591

  Årbok 2015

  50

  450

  500

  Årbok 2016

  426

  50

  6

  3

  0

  485

  485

  633

  483

  458

  258

  2 317

  Aktiviteter

  Ofoten slekts- og historielag har hatt et år med ganske høy aktivitet. Oppslutninga om lagets arrangementer har vært jevnt over god.

  Medlemsmøter

  Det ble holdt medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet 2016, der Tom Vidar Karlsen kåserte om arbeidet med storfilmen «Slaget om Narvik» og viste klipp fra filmen

  Historiedag i Herjangen

  Etter et lokalt initiativ støtta laget og Museum Nord en historiedag i Herjangen 28.mai. 63 personer var med på vandring til helleristningene, med Lars Slettjord som guide, og etterpå kåserte Roald Kristiansen om Jens Kildahl og samemisjonen.

  Historiske vandringer

  Laget har fulgt opp tradisjonen med historiske vandringer, med god oppslutning. Følgende vandringer ble avholdt:

  11. juni: Krigen på Emmenes/Ankenes, med Ketil Blomlie som guide. 24 deltakere, hvorav de fleste gikk helt til Franskehøyden.

  20. august: Torpedobunkersen i Einarvika. Guide Viggo Kristensen. Ca. 30 deltakere.

  27. august: Slaget i Gratangen. Guide Sverre Nordmo. 23 deltakere.

  3. september: Reguleringa av Nygårdsfjellet. Guide Roger Sværd. 13 deltakere.

  Kulturminnedagene 2016

  Kulturminnedagene 2016 ble i Narvik markert som et samarbeid med Narvik kystlag rundt fembøringsnaustet på Vidrek. Vi var svært heldige med været. På programmet sto seiling og fisking med to fembøringer og kutteren Ariadne, 3 historiske foredrag, øving i metallsøking, vandring til steinalderboplass og vikinggraver, og gratis kaffe, saft, kaker og fiskesuppe. Anslagsvis 50-70 deltok.

  Kurs i slektsforskning

  Det ble ikke arrangert kurs i slektsforskning i 2016. Hovedgrunn til det var oppstartingsfasen for det nye biblioteket i Det 4. hjørnet. Kurs planlegges i 2017.

  Mandagskåseriene

  31. oktober: Odd G. Andreassen: Utviklinga av kommunestrukturen i Ofoten.  34 tilhørere.

  7. november: Steinar Aas: Den vanskelige nøytraliteten 1905-40. 48 tilhørere.

  14. november: Geirr Haarr: I skjul for fienden. Krigen i Ofoten og i Skjelfjord. 43 tilhørere.

  21. november: Anders Øgsnes: Jektefarten i Ofoten og Nordland. 48 tilhørere.

  28.november: Baard Mikaelsen m.fl.: Redning Vassdalen 1986. 88 tilhørere.

  · Totalt ble det solgt 228 (290) billetter til de 5 kåseriene, dvs. et snitt på 59 (72) betalende tilhørere.

  Økonomi

  Regnskapet viser at de samlede inntektene i 2016 utgjorde kr. 163 261,35 mot kr. 193 737,75 i 2015.

  Kostnadene var kr. 95 995,12 mot kr. 88 279,99 i 2015.

  Resultatet for laget ble dermed kr. 67 266,23 mot kr. 105 457,76 i 2015.

  Årboka skaffet inntekter på kr 140 507,75 mot kr. 170 853,25 i 2015, mens produksjonsutgiftene var kr. 75 579,64 mot kr. 67 983,55 i 2015. Årboka aleine sto dermed for kr. 64 928,11 av resultatet.

  Styrets vurdering er at økonomien er sunn.

  Annet

  Styret fremma forslag på Narvik kommunes kulturpris til Lars Slettjord, men han ble ikke valgt.

  Planer for 2017

  Styret har utarbeidet en aktivitetskalender for lagets planlagte aktiviteter i 2017. Planen følger i hovedtrekkene de samme spor som vi har fulgt i de seinere år. Arbeidet med Årboka 2017 er i godt gjenge.

  Narvik februar 2017

  Styret i Ofoten slekts- og historielag

  Martin Indregard                               Trond Blomlie                        Hilde Berg

  Leder                                                  Nestleder                                Sekretær

  Erik-Johan Kimsaas                            Halvard Larssen                                 Arne Blomli

  Kasserer                                             Styremedlem                                     Styremedlem

  Thor Johnsen

   

  Varamedlem

   
  Antall på siden nå
  Vi har 33 gjester her nå