Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
  Home Møter Årsmøte Årsmøte 2016

  Årsmøte 2016

  Brukervurdering: / 0
  DårligBest 
   Årsmøte 2016 holdes i Sjømannskirka 14. mars kl. 19.00.

  Før årsmøtet, kl 18.00,  arrangeres det et åpent medlemsmøte der Tom Vidar Karlsen skal fortelle om den planlagte filmen Slaget om Narvik.
  Vedlagt følger årsmeldingen:

  Ofoten slekts- og historielag

  Årsmelding for 2015

   Styret

  Etter årsmøtet 23.3.2015 har styret bestått av

  Leder

  Martin Indregard

  Nestleder

  Ketil Iversen Bredeli

  Sekretær

  Hilde Berg (ny)

  Kasserer

  Erik-Johan Kimsaas

  Styremedlem

  Halvard Larssen

  Varamedlem

  Britt Leivseth

  Det har vært holdt 9 styremøter, og styret har behandla 62 saker. I samsvar med tidligere årsmøtevedtak har varamedlem vært innkalt til samtlige styremøter. Det har i 2015 ikke vært holdt fellesmøter mellom styret og årbokkomiteen.

  Medlemmer

  Ved utgangen av 2015 hadde laget 106 medlemmer, sammenlignet med 102 ved forrige årsskifte. Styret vurderer fortsatt medlemstallet som forholdsvis lavt for en kommune av Narviks størrelse, og mener det er en nødvendig og realistisk oppgave å øke medlemsmassen.

  Møtelokale

  Styret har holdt sine møter i Sjømannskirka, hvor vi betaler for leie av lokalet. I tillegg leier vi også et lagerrom i Sjømannskirka til boklager.

  Landslaget for lokalhistorie

  Ofoten slekts- og historielag er tilslutta Landslaget for lokalhistorie, som er hovedorganisasjonen for historielagsbevegelsen i Norge(LLH). Landslaget har nå ca. 400 medlemslag og 80.000 medlemmer. Styret i Ofoten slekts- og historielag vedtok at vi ikke deltok på landsmøtet i mai 2015. Landsmøtet hevet for øvrig kontingenten fra kr. 13 til kr. 15 pr. medlem i 2016, og kr. 16 i 2017. Lokallaget betalte til sammen kr. 1144 som kontingent til LLH i 2015.

  Landsmøtet valgte Elin Myhre fra Bodø til ny leder i organisasjonen, og vedtok også å beholde landssekretariatet i Trondheim (mot et forslag om å flytte det til Oslo).

  Landslaget for lokalhistorie mottar refusjon av merverdiavgift fra staten. Momsrefusjonen betales videre til medlemmer av LLH basert på innsendte rapporteringer. Ofoten slekts- og historielag mottok i 2015 kr. 4794 i momsrefusjon fra LLH (for regnskapsåret 2014).

   Andre foreninger

   I styret for Museum Nord Narvik er Geir Horrigmoe medlem og Oddmar Fedreheim varamedlem.

  Styrets arbeid

  Arbeidsnivået i historielaget har i 2015 i store trekk vært som foregående år. Det må fortsatt være en oppgave for laget å aktivisere flere medlemmer til historiske oppgaver som kilderegistrering, skanning, transkribering av kildemateriale, gårds- og slektshistorie, bedriftshistorie, m.m

  Årsmøtet i 2015 vedtok å utvide styret med en representant, til 6, noe som trer i kraft fra dette årsmøtet. Hensikten er spesielt å få mer styrekapasitet til å utvikle kontakten med medlemmer og historieinteresserte. Men allerede i år har styret oppretta ei side for laget på Facebook, som nå har 173 personer i gruppa.

  Styret ser det som sin oppgave at laget skal spre kunnskap om lokalhistorie og trekke lagets medlemmer med i stadig nye aktiviteter som kan bidra til dette. Det er styrets syn at laget fortsatt utvikler seg positivt i så måte.

  Årbok for Narvik

  Ofoten slekts- og historielag ga i årsmøteperioden ut «Årbok for Narvik 2015». Dette var 4. utgivelse av boka i lagets regi. Arbeidet med boka gjøres av en styreoppnevnt årbokkomité, som har bestått av Roger Sværd (leder), Erik-Johan Kimsaas, Harald Harnang, Leif Simonsen, Anton B. Jensen og Jan Rognmo. Komiteen har utført oppgaven sin med glans, og presenterte i oktober ei svært interessant og spennende årbok. Styret vil takke årbokkomitéens medlemmer for særdeles godt utført arbeid.

  Årboka kom i et opplag på 837 eksemplarer. 733 eks. var for salg, og 450 var solgt pr. 31.12.15.

  Aktiviteter

  Ofoten slekts- og historielag har hatt et år med ganske høy aktivitet. Oppslutninga om lagets arrangementer har vært jevnt over god.

  Kurs i slektsforskning

  Sammen med Narvik bibliotek og Aktivitetssenteret for eldre arrangerte Ofoten slekts- og historielag 31. oktober Slektsforskningsdagen 2015 «Hvem tror du at du er?» Geir Horrigmoe holdt et flott introduksjonskurs om slektsforskning ved bruk av digitalarkivet og en programvare som er i bruk i slektsforskning. Arrangementet var godt besøkt med ca. 20 interesserte tilhørere.

  Medlemsmøter

  Det er ikke holdt ordinære medlemsmøter utenom det som ble holdt i tilknytning til årsmøtet 2015.

  Historiske vandringer

  Laget har fulgt opp tradisjonen med historiske vandringer, med god oppslutning. Følgende vandringer ble avholdt:

  13.juni: Flyvraket på Emmenes, med Trond Blomlie som guide. 20 deltakere.

  22.august: Narvik fort på Framnes. Guide Viggo Kristensen. Ca. 40 deltakere.

  31.august: Elvegårdsmoen. Guide Jan Eirik Lian. 19 deltakere.

  2. september: Vassdalsraset. Guide Oddmar Fedreheim. 16 deltakere.

   Kulturminnedagene 2015

  Kulturminnedagene 2015 ble i Narvik markert av Skjomen bygdeutvalg med en utflukt til Helleristningene på Forselv, med Lars Slettjord som guide. 50 deltakere ble frakta over fjorden med Fløttmannsbåt fra Elvegård.

  Mandagskåseriene

  2. november: Stein Arne Nistad: Seks dager i april. Fra Dylan til Narvik – en reise til en bok. 36 betalende tilhørere.

   

  9. november: Rune Blix Hagen: Heksene fra nord – hvem var de og hvorfor ble de forfulgt med ild og bål? 68 tilhørere.

   

  16. november: Alf. R. Jacobsen: Hitlers plan om Festung Narvik. 116 tilhørere.

   

  23. november: Eli Gunneriussen: Arkitektur og planlegging i byen Narvik. 70 tilhørere.

  Oppmøtet til mandagskåseriene var godt, som tallene. Totalt ble det solgt 290 billetter til de 4 kåseriene, dvs. et snitt på 72 betalende tilhørere.

  Fagseminar

  Laget var representert ved Ketil I. Bredeli på fagseminar om digital formidling i museum og bibliotek 11.november.

  Økonomi

  Regnskapet viser at de samlede inntektene i 2015 utgjorde kr. 193 737, mot kr. 200 559,75 i 2014.

  Kostnadene var kr. 88 279 mot kr. 88365,33 i 2014.

  Resultatet for laget ble dermed kr. 105 457, mot kr.112 194 i 2014

  Årboka skaffet inntekter på kr. 170 853,25, mot kr. 163 428,75 i 2014, mens produksjonsutgiftene var kr. 67 983 mot kr. 73 346,98 i 2014. Årboka aleine sto dermed for kr. 102 869,70 av resultatet.

  Styrets vurdering er at økonomien er sunn.

  Annet

  Styret har fått laget en logo for laget, som er tatt i bruk i annonser og skriv.

  Planer for 2016

  Styret har utarbeidet en aktivitetskalender for lagets planlagte aktiviteter i 2015. Planen følger i hovedtrekkene de samme spor som vi har fulgt i de seinere år. Årbokkomiteen rapporterer at arbeidet med Årboka 2016 er i godt gjenge.

  Narvik februar 2016

  Styret i Ofoten slekts- og historielag

  Martin Indregard    Ketil Iversen Bredeli  Hilde Berg  Erik-Johan Kimsaas  Halvard Larssen  Britt Leivseth

  Sist oppdatert (onsdag 24. februar 2016 22:48)

   
  Antall på siden nå
  Vi har 31 gjester her nå