Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
  Home Møter Årsmøte Årsmelding 2012

  Årsmelding 2012

  Ofoten slekts- og historielag

  Årsmelding for 2012

  Styret

  Etter årsmøtet 22. mars 2012 har styret hatt følgende sammensetning:

  Leder: Geir Horrigmoe

  Nestleder: Oddmar Fedreheim

  Kasserer: Erik-Johan Kimsaas

  Sekretær: Roger Sværd

  Styremedlem: Ketil Iversen Bredeli

  Varamedlem: Bodil Leirvik

  Det har i 2012 vært avholdt 9 styremøter, og styret har behandlet 56 saker. I perioden fra 1. januar 2012 og frem til årsmøtet har det vært avholdt 3 styremøter. I overensstemmelse med tidligere årsmøtevedtak har varamedlem vært innkalt til samtlige styremøter. I tillegg til styremøtene har det vært avholdt to fellesmøter mellom styret og årbokkomiteen.

  Medlemmer

  Ved utgangen av 2012 hadde Ofoten slekts- og historielag 99 medlemmer. Dette er en mindre økning i forhold til foregående år da 88 personer hadde betalt medlemskontingenten. Styret mener fortsatt at medlemstallet er forholdsvis lavt for et historielag i en kommune på Narviks størrelse.

  Landslaget for lokalhistorie

  Ofoten slekts- og historielag er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie (LLH), som er hovedorganisasjonen for historielagsbevegelsen i Norge. Omtrent 390 historielag er medlemmer i LLH, disse lagene har til sammen ca. 70 000 registrerte medlemmer. Medlemskontingenten for lokallagene til landslaget utgjør kr. 10,- pr. medlem, og i 2012 ble det totalt innbetalt kr. 760 i kontingent til LLH.

  Medlemmene i Landslaget for lokalhistorie mottar momsrefusjon som kanaliseres gjennom LLH. I 2012 mottok Ofoten slekts- og historielag kr. 724 i slik momsrefusjon.

  På landssmøtet i LLH 2011 ble det vedtatt å nedsette et organisasjonsutvalg med mandat å fremme forslag til en ny organisasjonsstruktur for LLH. Geir Horrigmoe har vært medlem av utvalget, som avga sin innstilling høsten 2012. Det vil bli gitt en orientering om organisasjonsutvalgets innstilling på årsmøtet. Styret i LLH vil fremme saken på kommende landsmøte, som skal avholdes i juni 2013.

  Ekstraordinært årsmøte

  Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte i historielaget 26. september 2012. Hensikten med det ekstraordinære årsmøtet var å foreta mindre endringer i vedtektene som krevet i forbindelse med at styret ville registrere laget i Brønnøysundregistrene. Styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt.

  Andre foreninger

  I styret for Ofoten museum er Geir Horrigmoe medlem og Oddmar Fedreheim varamedlem.

  Styrets arbeid

  Aktivitetsnivået i historielaget har i 2012 vært noenlunde på samme nivå som tidligere år med ett viktig unntak: utgivelse av Årbok for Narvik, som er omtalt som en egen aktivitet nedenfor. Fellesnevnere for styrets arbeid har vært å spre kunnskap om lokalhistorie og synliggjøre dette arbeidet lokalt og regionalt. Selv om ikke alle mål er nådd, er det styrets oppfatning at historielaget fortsetter å utvikle seg positivt og at det gradvis blir etablert et grunnlag for videre vekst i aktiviteter og oppslutning.

  Årbok for Narvik

  Ofoten slekts- og historielag har videreført utgivelsen av Årbok for Narvik. Til å lede arbeidet med utgivelse av årboka har styret oppnevnt en årbokkomité, som et underutvalg under styret, slik vedtektene åpner adgang til. Årbokkomiteen fikk følgende sammensetning:

  Roger Sværd (leder), Erik-Johan Kimsaas, Harald Harnang, Leif Simonsen, Anton B. Jensen og Jan Rognmo. Styret har utarbeidet retningslinjer for årbokkomiteens arbeid; retningslinjene vil bli fremlagt på årsmøtet som egen sak.

  Utgivelsen av årboka representerer en viktig milepel for historielaget, som dermed har kommet på linje med de fleste andre historielag i landet. Det er ikke grunn til å legge skjul på at det har vært en krevende oppgave, i særdeleshet for årbokkomiteen. Samtidig har den første utgivelsen vært en læreprosess som har gitt nyttige erfaringer for arbeidet med kommende årbøker. Årbokkomiteen har nedlagt et meget betydelig arbeid med utgivelsen av Årbok for Narvik 2012. Resultatet har blitt en årbok av meget god kvalitet, og styret vil rette en varm takk til årbokkomiteens medlemmer for vel utført arbeid. Takk går også til Lars Slettjord som velvillig delte sine erfaringer og ga verdifulle råd ved oppstarten av arbeidet med årboka.

  Hjemmesiden

  På historielagets hjemmeside www.ofotslekt.net legges det ut informasjon om lagets aktiviteter, og siden oppdateres jevnlig. Styret arbeider med å videreutvikle hjemmesiden og håper etter hvert å kunne legge ut mer lokalhistorisk materiale i form av artikler og bilder.

  Årbokkomiteen har etablert en egen blogg med informasjon om arbeidet med årboka: http://narvikhistorie.blogspot.no/.

  Aktiviteter

  Ofoten slekts- og historielag har i 2012 lagt bak seg et år med relativt stor aktivitet innenfor både slektsforskning og lokalhistorie. Oppslutningen om lagets arrangementer har i hovedsak vært god, om enn noe varierende.

  Kurs i slektsforskning

  Historielaget arrangerte i oktober 2012 kurs i slektsforskning, først og fremst myntet på nybegynnere eller de som har fått litt erfaring med slektsforskning. Kurset gikk over 4 kurskvelder og forelesere var Geir Horrigmoe og Esther Fedreheim. Det var 8 deltagere på kurset, hvilket er noe færre enn på tilsvarende kurs de foregående år.

  Medlemsmøter

  Det har ikke vært avholdt medlemsmøter i 2012. Etter at historielaget overtok ansvar for Mandagskåseriene, er det begrenset hvilken kapasitet laget har til å arrangere medlemsmøter med foredragsholdere.

   

  Historiske vandringer

  Ofoten slekts- og historielag arrangerte søndag 19. august en historisk vandring til Kobberfjell med ca. 15 deltagere. Guider var Oddmar Fedreheim og Roger Sværd.

  Det var avtalt en vandring ved Katterat stasjon søndag 26. august med Leif Simonsen som guide, men den måtte avlyses fordi Ofotbanen var stengt den dagen. Det er for øvrig andre år på rad at vi har måttet kansellere denne vandringen.

  Historielaget hadde planlagt en tredje vandring på Straumsnes, som ikke kunne gjennomføres. Den vil bli forsøkt arrangert i 2013.

  Slektsforskerdagen 2012

  Ofoten slekts- og historielag var ansvarlig for den lokale markeringen av Slektsforskerdagen lørdag 27. oktober. Som i 2011 samarbeidet vi med Narvik bibliotek om arrangementet, som fant sted på biblioteket. Her var det lokalhistorisk foredrag om Narvikgårdens beboere, og ansatte på biblioteket orienterte om slektshistoriske kilder og tjenester som biblioteket kan yte til slektsforskere. Arrangementet samlet ca. 25 deltagere.

  Mandagskåseriene

  Historielaget har i 2012 hatt eneansvar for arrangement av Mandagskåseriene. Vår samarbeidspartner, Ballangen museum, kunne av økonomiske årsaker ikke påta seg å arrangere noen kåserier i Ballangen. Det ble høsten 2012 arrangert 4 kåserier, hvorav ett i Bjerkvik (Menighetssalen) og tre i Narvik (Sjømannskirka):

  5. november (Bjerkvik): Jan-Eirik Lian: «Elvegårdsmoens historie»

  12. november (Narvik): Agge Theander: «Pålnoviken – en ferdselsvei mellom
  broderfolk»

  19. november (Narvik): Michael Stokke: «Bjørnfjellveien, en blodvei»

  26. november (Narvik): Aslak Markusson: «Minner fra okkupasjonsårene 1940 – 45 på

  Seines»

  Oppslutningen om Mandagskåseriene var meget god idet de i gjennomsnitt samlet 70 – 80 tilhørere. Historielaget fikk i 2012 i stand en avtale med Sjømannskirka om en pris for leie av lokalet, som gjør det mulig å fortsette med Mandagskåseriene i deres nåværende form. Utgiftene for annonser, lokalleie og foredragsholdere balanseres noenlunde av inngangspengene.

   

  Artikler om lokalhistorie

  Medlemmer av Ofoten slekts- og historielag deltar aktivt i innsamling og dokumentasjon av den lokale historien. Resultater av dette arbeidet kommer blant annet til syne gjennom artikler som historielagets medlemmer skriver i ”Årbok for Narvik”.

  Kurs og konferanser

  Geir Horrigmoe deltok på konferansen «Nordland i verden» som Nordland fylkeskommune arrangerte i Narvik 27. – 28. september.

  Økonomi

  Regnskapet for 2012 viser at de samlede inntekter utgjorde kr. 125.068,77, hvilket er en økning på hele 304,5% sammenlignet med foregående år. Samtidig har kostnadene øket med 1175,0 % til kr. 99.346,70. Årets resultat er kr. 25.722,07, noe som representerer en beskjeden økning i forhold til 2011.

  Forklaringen til den sterke økningen av omsetningen er utgivelsen av «Årbok for Narvik 2012». Det er derfor naturlig å se nærmere på tallene for årboka isolert. De samlede inntektene for årboka utgjorde kr. 96.321,00, hvori inkludert annonseinntekter på kr. 32.000,00. Totale kostnader for utgivelse av årboka var kr. 96.840,50. Følgelig ga årboka et negativt bidrag på kr. 519,50 til regnskapet. Uten annonseinntektene ville regnskapet for historielaget totalt sett ha gitt et betydelig underskudd. Styret er ikke tilfreds med dette resultatet. Årsakene er å finne i to forhold: For det første har produksjonskostnadene vært høye, og for det andre ble det solgt bare 258 bøker mens styret hadde budsjettert med et salg på 500 bøker. Det må arbeides med å forbedre begge disse to faktorene i forbindelse med årets utgave av årboka.

  Historielagenes årbøker er fritatt for merverdiavgift. Det har foreløpig ikke lykkes å få bekreftet dette fritaket fra skattemyndighetene. Det er derfor betalt kr. 19.100,00 i mva. til trykkeriet. Det vil bli søkt om å få dette beløpet refundert.

  Konkursen i Notabene fikk konsekvenser også for historielaget, og det er innmeldt et krav på kr. 22.116,00 til konkursboet.

   

  Planer for 2013

  Styret har utarbeidet en aktivitetskalender med oversikt over historielagets planlagte aktiviteter i 2013. Planene følger i hovedtrekkene de samme spor som har vært fulgt de senere år.

  Arbeidet med Årbok for Narvik 2013 er kommet i gang. Under forutsetning av tilfredsstillende oppslutning vil det bli avholdt kurs i slektsforskning til høsten. Styret planlegger å arrangere 5 mandagskåserier, hvorav ett i Bjerkvik. Det foreligger planer for historiske vandringer og markeringer av Kulturminnedagen og Slektsforskerdagen. Styret tar også sikte på å sluttføre prosjektet «Ansatte ved Ofotbanen» i løpet av 2013.

   

  Narvik, mars 2013

   

  Styret i Ofoten slekts- og historielag

   

                                  Geir Horrigmoe                                            Oddmar Fedreheim                             Roger Sværd

   

   

  Erik-Johan Kimsaas                                      Ketil Iversen Bredeli                             Bodil Leirvik

   

   


   
  Antall på siden nå
  Vi har 21 gjester her nå